Integritetspolicy

Hos Verxter är din integritet och ditt förtroende viktiga för oss. Vi följer stränga policyer och procedurer för att säkerställa att din information är säker och att din integritet skyddas. Läs mer om vår integritetspolicy och hur vi hanterar din data nedan.

Hos Verxter är din integritet och ditt förtroende viktiga för oss. Vi följer stränga policyer och procedurer för att säkerställa att din information är säker och att din integritet skyddas. Läs mer om vår integritetspolicy och hur vi hanterar din data nedan.

Förtroende och Integritet – Grundstenar i Vårt Arbete

Vi på Verxter AB vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Verxter AB, med org. nr 559218-0656  (i denna policy kallat ”Verxter”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när Verxter tillhandahåller och marknadsför tjänster samt vid övriga kontakter med Verxter, såsom via e-post och telefon. Som personuppgiftsansvarig är det Verxters ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

Verxter samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du använder våra tjänster och i samband med att vi marknadsför och saluför våra tjänster.

 • Kontaktuppgifter såsom namn, titel, telefonnummer, leverans- och fakturaadress samt e-postadress.
 • Kontoinformation såsom kundnummer och användarnamn.
 • Identifikationsnummer, dvs. organisationsnummer.
 • Orderinformation såsom ordernummer, beställda tjänster, orderdatum, pris och köphistorik.
 • Betalningsuppgifter såsom betalningssätt, belopp och betalningshistorik.
 • Finansiell information såsom kreditupplysningar.

Verxter samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du har kontakt med Verxter och lämnar uppgifter om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med Verxter och för att Verxter ska kunna tillhandahålla tjänster till dig.

Utöver de uppgifter som Verxter samlar in från dig kan vi också samla in organisationsnummer från någon annan, dvs. från tredje part. Vi hämtar information från offentliga register via tredje parts tjänster för adressuppdatering, för att kontrollera att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Vi hämtar uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, upplysningsföretag eller banker. Vi hämtar även information i marknadsföringssyfte från sociala medier.

Verxter samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder vår webbplats och därmed vilket innehåll du föredrar. Du hittar mer information om hur vi använder oss av cookies i Verxters cookiespolicy.

Verxter samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Dessa ändamål sätter de yttre ramarna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi ändamålen med vår behandling och ger exempel på vilka behandlingsaktiviteter som sker under respektive ändamål. Observera att vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera ändamål.

Hantera beställningar tjänster

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig, skicka orderbekräftelse, hantera betalning för beställda tjänster samt leverera tjänster.

Lämna information om och marknadsföra tjänster

Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål för att per post, e-post och telefon informera dig om och marknadsföra de tjänster och erbjudanden som Verxter tillhandahåller.

Genomföra och hantera deltagande i event och andra marknadsförings-åtgärder

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar åtgärder för att exempelvis identifiera deltagare, kommunicera med deltagare inför eller efter ett event, såsom bekräftelser på anmälningar, påminnelser och utvärderingar.

Förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet samt att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk

Behandling av personuppgifter för detta ändamål sker bland annat för att förhindra missbruk samt förebygga och utreda misstanke om bedrägeri. Misstänkta brott och försök till brott kan komma att polisanmälas.

Utvärdera, utveckla och förbättra Verxters tjänster

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat göra våra tjänster mer användarvänliga, förbättra vårt kunderbjudande, ta fram underlag i syfte att förbättra vårt IT-system för att höja säkerheten, ta fram statistik för marknads- och kundanalyser samt affärsuppföljning samt affärs- och verksamhetsutveckling relaterat till köp av tjänster.

För att kunna uppfylla detta ändamål utför Verxter generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende betalningshistorik, geografisk ort och enskilda kunders feedback.

För att Verxter ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.

Rättslig förpliktelse

Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av Verxter, exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Avtalsförpliktelser

Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. Det kan då vara nödvändigt att Verxter registrerar dina kontaktuppgifter så att vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera tjänsten samt att vi kan komma att utföra en kreditupplysning för att säkerställa betalningsförmåga.

Berättigat intresse

Denna grund innebär att vår behandling baseras på en så kallad intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta avses att behandlingen sker för att Verxter bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina uppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få uppgifterna behandlade. På denna grund behandlar vi bland annat organisationsummer för att förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet.

Om vi bedömer att brott eller försök till brott har begåtts och vi gör en polisanmälan kommer Verxter även fortsätta att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

Samtycke

Denna grund innebär att vi behandlar dina personuppgifter när du lämnat ditt uttryckliga samtycke till vår behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas. 

Verxter kommer att spara dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas.

Därutöver kan Verxter komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, exempelvis om det pågår en tvist eller om en anmälan om brott har lämnats in till Polismyndigheten. Vi genomför regelbundet gallringar och ta bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

Verxter kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att Verxter ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

Beroende på vilka kontakter du har haft med Verxter, t.ex. om du mottager marknadskommunikation, kan Verxter lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare:

 • Företag som tillhandahåller information från folkbokföringen eller andra offentliga register för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så vi kan hantera dina beställningar och köp av tjänster. De uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter baserat på våra avtalsförpliktelser till dig som laglig grund.
 • Statliga myndigheter, såsom Polismyndigheten eller Skatteverket, som vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till enligt lag eller myndighetsbeslut eller som vi lämnar ut personuppgifter till på grund av misstanke om brott eller försök till brott. De kategorier av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, orderinformation, betalningsuppgifter och användargenererade data som åligger Verxter eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.
 • Kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som förser oss med underlag för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga, t.ex. kreditupplysningar. De uppgifter som lämnas ut är organisationsnummer.
 • Företag som tillhandahåller finansiella tjänster såsom reskontra och inkassoverksamhet som säkerställer att Verxter får betalt för levererade tjänster inom ramen för hantering av dina beställningar och köp av tjänster. De uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, orderinformation och betalningsuppgifter.
 • Verxter kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Verxter kommer att hantera dina personuppgifter inom EU/EES.

Verxter ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna policy.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Vi på Verxter vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den behandling som vi gör om dig har du rätt att begära att få information om behandlingen. Observera att vid en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person och vilka uppgifter du vill ta del av. 

Rätt till rättelse av dina personuppgifter

Verxter är måna om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter. På din begäran kommer vi så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till radering av dina personuppgifter

Vi respekterar att de personuppgifter som vi behandlar om dig är lånade från dig. Du har därför rätt att begära att Verxter tar bort dina personuppgifter när uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Verxter omfattas av, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller när du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som Verxter har gjort och det saknas berättigat intresse för Verxter eller tredje part som väger tyngre för information om rätten att invända.

Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex. om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som legal grund (såsom enligt krav i bokföringslagen) eller om uppgifterna är nödvändiga för att Verxter ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

När Verxter behandlar dina personuppgifter baserat på intresseavvägning av berättigat intresse som legal grund eller för direktmarknadsföring har du har rätt att invända mot vår behandling. Invändning mot Verxter intresseavvägning kan göras när du har personliga skäl som rör situationen.

Vid sådan invändning bedömer Verxter om vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än ditt intresse att skydda din integritet. Om så är fallet får Verxter fortsätta att behandla dina personuppgifter trots att du har motsatt dig behandlingen. Invändning mot direktmarknadsföring och analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål kan du göra utan att uppge några skäl.

Du ges möjlighet att invända mot marknadsföring vid varje enskilt digitalt utskick. Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Verxter har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda inom Verxter som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.

Den senast uppdaterade versionen av Verxters integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

Verxter har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på Verxters webbplats. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill acceptera den ändrade policyn kan du kontakta Verxter utifrån kontaktuppgifter längst ned i denna policy.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.

Vänligen kontakta oss på info@verxter.se

Rulla till toppen