Allmänna Villkor Tjänster – Öppenhet och Tydlighet

På Verxter strävar vi efter att skapa en öppen och tydlig samarbetsprocess för alla våra kunder. Våra allmänna villkor för tjänster är utformade för att säkerställa rättvisa och transparens i våra affärsrelationer.

På Verxter strävar vi efter att skapa en öppen och tydlig samarbetsprocess för alla våra kunder. Våra allmänna villkor för tjänster är utformade för att säkerställa rättvisa och transparens i våra affärsrelationer.

Läs Våra Villkor – Skapade för Ditt Företags Behov

Vi på Verxter tror på tydlig kommunikation och enkelhet. Våra allmänna villkor är utformade för att vara enkla att förstå och följa, vilket säkerställer en smidig samarbetsprocess. Ta dig tid att läsa igenom och förstå våra villkor innan du startar din resa med oss.

Det här avtalet inklusive dess bilagor gäller när vi på Verxter AB, org. nr. 559218-0656, tillhandahåller tjänster till er.

I detta Avtal betyder ”vi”, ”oss”, ”våra” eller ”Verxter” Verxter AB och ”ni”, ”er” eller ”kund” ni som kund.

Nedan listas ord som används genomgående i Avtalet. Orden ska ha den betydelse som anges nedan.

Avtalet = Det här avtalet inklusive bilagor och underbilagor.

Tjänsten eller Tjänsterna = Den eller de program och tjänster som vi har kommit överens om att vi ska tillhandahålla er.

Vilka Tjänster omfattas av det här Avtalet?

Det här Avtalet gäller för de Tjänster som ni har beställt i samband med ingåendet av Avtalet. Det gäller även för de tilläggstjänster som ni beställer under avtalstiden.

Hur ska vi genomföra Tjänsten?

Vi skall genomföra Tjänsten fackmannamässigt, professionellt och med omsorg samt i enlighet med era instruktioner.

Vi skall vid genomförandet av Tjänsten sörja för att eventuella störningar i er verksamhet minimeras samt aktivt verka för kunskapsöverföring i den mån det är nödvändigt till er. Vi skall inneha ansvarsförsäkring för täckande av avtalat skadeståndsansvar. Vi skall på Kundens begäran lämna bevis om att sådan ansvarsförsäkring finns.

Hur tillhandahåller vi Tjänsterna?

Vi tillhandahåller våra Tjänster i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom branschen, enligt god sed på marknaden och i enlighet med vad som gäller enligt de lagar och förordningar som är tillämpliga.

Vad gäller för förändring och utveckling av Tjänsterna?

Vi arbetar med ständig förbättring och utveckling av Tjänsterna och vi avgör själva när och hur vidareutveckling ska ske. Vi bestämmer också vilka förbättringar och tekniska anpassningar som ska göras.

Vi har rätt att under avtalstiden förändra Tjänsterna. Om en sådan förändring förväntas innebära en större nackdel för er, till exempel ökade kostnader, så underrättar vi er senast tre (3) månader innan förändringen genomförs. Ni har då rätt att säga upp Avtalet för de Tjänster som omfattas av förändringen. I sådant fall upphör Avtalet senast då ändringen börjar gälla eller en senare dag som ni anger i uppsägningen, dock senast tre (3) månader från det att ändringen började gälla.

Vi har också rätt att ta bort en Tjänst. Om en Tjänst tas bort underrättar vi er alltid senast tre (3) månader innan Tjänsten tas bort. Avtalet upphör att gälla för den Tjänst som tas bort samma dag som Tjänsten tas bort.

Vi ansvarar bara för vår egen verksamhet. Vi är inte skadeståndsskyldig för skador till följd av att ni lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter eller instruktioner. Vi är ej heller ansvarig för er användning av vår rapportering, eller för företagsledningens affärsmässiga beslut. Vidare är vi inte ansvarig för bortfall av er produktion, utebliven vinst eller någon annan indirekt skada eller följdskada. Vi är inte heller ansvarig för följderna av ändring av lagar och andra regler.

Vår fristående status

Vi är en fristående entreprenör och skall inte på något sätt ses som en anställd eller på annat sätt i beroendeförhållande till er. Vi är själva ansvariga för att relevanta registreringar och dokument som enligt lag krävs för fristående företag införskaffas och upprätthålls.

Vi är själva ansvariga för att skatter och avgifter som krävs för företag erläggs. På förfrågan från er skall vi uppvisa dokumentation som visar att ovanstående krav är uppfyllda.

Allmänna skyldigheter

En övergripande förutsättning för Tjänstens utförande är att ni har erforderliga resurser för att i verksamheten kunna fatta affärsmässigt välgrundade beslut och för att kunna ta ansvar för användningen av resultatet av Tjänsten.

Ni ansvarar således för att era beslut fattas på underlag av tillräcklig omfattning och kvalitet och för bedömningen av att resultatet av Tjänsten är lämpligt för era syften. Det är också ert ansvar att verksamheten i stort bedrivs i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Hur ska materialet levereras till oss?

Ni ska på begäran av oss utan dröjsmål tillhandahålla sådan komplett och korrekt information som behövs för Tjänstens genomförande. Om ni, eller tredje man som ni anvisat, dröjer med att tillhandahålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs för Tjänstens utförande, kan detta orsaka förseningar och ökade kostnader. Vi ansvarar inte för sådana förseningar och ökade kostnader, oberoende av om det är fråga om ökade arvodeskostnader eller andra kostnader.

Om inte ni och vi särskilt har kommit överens om något annat i Avtalet, baseras Tjänsten på den information och det material som ni tillhandahåller.

Om Tjänsten inte ska resultera i ett bestyrkande enligt en särskilt angiven granskningsstandard utgår vi från att informationen och materialet är korrekt och fullständigt, vilket innebär att vi inte självständigt verifierar den information och det material som lämnats.

Vad gäller om ni påverkar förutsättningarna för vår leverans av Tjänsten?

Under Tjänstens utförande ska ni se till att vi utan dröjsmål får löpande information om eventuella förändringar i förutsättningarna för Tjänsten.

För att vi ska kunna genomföra Tjänsten inom de uppsatta tidsramarna eller i övrigt inom rimlig tid och med bibehållen kvalitet, ska ni säkerställa att vår personal finns tillgänglig för att ge er den assistans som ni rimligen kan begära.

Om vi behöver tillträde till era lokaler för att kunna utföra Tjänsten, ska ni tillhandahålla de lokaler och de andra resurser som vi rimligen kan begära. Vi åtar oss att efter skriftliga anvisningar från er följa de säkerhetsföreskrifter som gäller för användningen av er datautrustning samt för att få tillgång till datanätverk och/eller lokaler.

Ni ska omedelbart underrätta oss om förändrade ägarförhållanden som innebär att ni får ny ägare, blir intresseföretag eller närstående såsom detta definieras i tillämpligt redovisningsregelverk.

Överenskommen tidsplan

Tjänstens utförande skall ske löpande och tidsplan överenskommes efter hand mellan er och oss. Ingen av Parterna har rätt att skjuta upp tidsplanen orimligt länge i förhållande till den andra Partens önskemål.

Hur ska förseningar hanteras?

Parterna skall utan dröjsmål informera varandra om omständigheter som kan påverka tidsplaneringen och därefter gemensamt komma överens om erforderliga ändringar i tidsplanen.

Vad kostar Tjänsterna?

För Tjänsterna gäller de priser som anges här: Verxter Prislista

Kan vi höja priset?

Vi har rätt att höja priset, med direkt verkan, om höjningen beror på omständigheter vi inte kan kontrollera, till exempel förändring av valutakurs, skatt eller annan omständighet av ekonomisk betydelse som påverkar kostnaden för att tillhandahålla Tjänsten. Vi får därtill justera priset om väsentlig förändring sker i er affärsrörelse, exempel vid företagsförvärv, expansion, nya affärer, etc.

Vi har också rätt att höja priset i andra fall men då måste vi kontakta Er senast trettio (30) dagar innan vi höjer priset för att informera er om förändringen. Det nya priset börjar gälla först när nästa betalningsperiod börjar. Ni har möjlighet att till dagen innan prishöjningen träder ikraft säga upp Avtalet med oss. 

Moms och andra eventuella avgifter

Alla priser som anges är exklusive moms. Ni ansvarar för mervärdesskatt, andra skatter och offentliga avgifter som utgår för Tjänsten ni köper av oss. Ni står för alla resekostnader som kan uppstå inom ramen för utförandet av Tjänsten.

Vi skall, för er räkning och på er bekostnad, köpa in det material som behövs för Tjänstens utförande samt redovisa kostnaderna till er genom kvitton eller annan betalningsdokumentation, varefter vi skall ersättas för utläggen.

Hur sker fakturering?

Fakturering skall ske löpande, månadsvis i efterskott. 

När ska betalning ske och vad händer om ni betalar för sent?

Ni skall betala fakturan inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har vi rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser.

När startar avtalet?

Avtalet träder i kraft när det har undertecknats av båda parter om inte annat startdatum angivits som särskilda bestämmelser.

Hur länge gäller avtalet?

Avtalet gäller tillsvidare tills någon av parterna säger upp Avtalet.

Vilken uppsägningstid har avtalet?

Avtalet har en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader.

Får avtalet överlåtas?

Part äger ej rätt att överlåta avtalet i del eller i dess helhet, eller rättighet eller skyldighet enligt detta avtal, utöver vad uttryckligen framkommer av detta avtal. Vi har dock utan hinder av detta stycke rätt att överlåta rätten till betalning.

Förtida upphörande

Part har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan:

a) om part blir försatt i konkurs, inlett ackord, inställer sina betalningar, träder i likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion och på grund av detta inte kan fullgöra sina åtaganden och inte heller kan ställa betryggande säkerhet för dess fullgörande, eller

b) om part före eller efter avtalstecknandet underlåtit att lämna uppgifter om företaget som objektivt är av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst och/eller dess fortsatta giltighet. Detsamma gäller om part har underlåtit att lämna uppgifter som part enligt avtalet är skyldig att lämna till den andra parten, eller om sådana uppgifter är felaktiga.

Utöver vad som stadgats ovan har respektive part även rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om motparten gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och inte inom trettio (30) dagar vidtar rättelse efter skriftlig anmodan härom.

Vid förtida uppsägning av Tjänsteavtalet har uppsägande part inte rätt till skadestånd. Uppsägning skall vara skriftlig.

Kan vi ändra Avtalet?

Vi får ändra det här Avtalet utan att ni har godkänt ändringen i förväg.

Informerar vi er om en eventuell ändring och när börjar den gälla?

Om ändringen förväntas innebära en väsentlig nackdel för er så kommer vi att informera er om ändringen i förväg. Ändringen börjar gälla trettio (30) dagar efter att ni fått information om den eller ett senare datum om vi meddelar det.

Vad kan ni göra om ni inte accepterar ändringen?

Om ändringen innebär en väsentlig nackdel för er så har ni rätt att, senast fjorton (14) dagar innan ändringen börjar gälla, meddela oss om att ni säger upp Avtalet till att upphöra från och med den dag då ändringen börjar gälla. Uppsägningen ska vara skriftlig.

Kan vi anlita andra för att leverera tjänsten?

Ja, vi får utan ert medgivande använda oss av underkonsulter för utförandet av Tjänsten.

Om underkonsult anlitas ansvarar vi för underkonsultens arbete såsom för eget arbete. Vi ansvarar för betalningen till underkonsulten. Vi har inte rätt till ersättning för extra administrationskostnader för anlitande av underkonsult. Vid anlitande av underkonsult garanterar vi att underkonsulten innehar ansvarsförsäkring samt åtar sig att gentemot underkonsult avtala om förbehåll för Kundens rättigheter avseende immateriella rättigheter i enlighet med detta avtal.

Parterna förbinder sig att under den tid som Tjänsten pågår och sex (6) månader efter att det upphört inte – vare sig direkt eller indirekt genom någon annan – verka för att anställa någon hos respektive Part som varit involverad i Tjänsten.

Avrapportering

Om Tjänsten innefattar leverans av dokument fullgör vi Tjänsten genom att leverera slutdokument (i elektronisk form) till er i enlighet med vad som har överenskommits i Avtalet. Dokumenten kan utgöra råd och rekommendationer i rapporter, mötesanteckningar, korrespondens, utlåtanden samt andra handlingar upprättade på er begäran.

Muntliga råd

Under Tjänstens utförande och på begäran av er kan vi komma att muntligen (vid telefonsamtal eller möten) och mer informellt lämna svar på direkta frågor eller i övrigt lämna kommentarer. Eftersom detta kan innebära en kort kommentar till ett komplicerat problem där vi inte har tillgång till fullständig och korrekt information, blir vi inte ansvarig förrän svaret eller kommentaren bekräftats skriftligen.

Utkast till dokument

Utkast till dokument som vi tillhandahåller er utgör inte vårt slutliga ställningstagande. Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma på grund av att ni i något avseende har förlitat er på ett utkast.

Vi har enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism skyldighet att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Penningtvätt

Vår policy för penningtvätt finner ni här: Penningtvätt

Integritetspolicy

Vi åtar oss att behandla personuppgifter i enlighet med de krav som följer av gällande rätt.

Vår Integritetspolicy finner ni här: Integritetspolicy

Parternas tystnadsplikt

Respektive Part förbinder sig att inte lämna konfidentiell information om Tjänsten till utomstående, inte heller information om den andra Partens verksamhet och angelägenheter, utan den andra Partens skriftliga samtycke, med undantag för vad som följer av punkterna konfidentiell information och undantag från tystnadsplikten. Vi äger dock rätt att lämna konfidentiell information, i den mån det erfordras för att Tjänsten ska kunna utföras. Vi svarar för att eventuella underkonsulter är bundna av denna tystnadsplikt.

Konfidentiell information

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlats mellan Parterna i samband med Tjänsten eller som någon av Parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av Tjänsten, med undantag för sådana råd och upplysningar som

  • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot tystnadsplikten ovan, eller
  • en Part tagit emot från tredje man som inte är bunden av tystnadsplikten ovan eller mottagande Part självständigt tagit fram eller redan känner till.

Undantag från tystnadsplikten

Parterna har rätt och ibland skyldighet att lämna konfidentiell information till tredje man om det följer av författning, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.

Vi har vidare rätt att lämna konfidentiell information till

  • Branschorganisation eller annan som anlitas av branschorganisation i samband med disciplinärenden och kvalitetskontroller som inte följer av författning,
  • eventuella nätverksföretag eller annan som anlitas av er eller nätverksföretag för utförandet av Tjänsten,
  • försäkringsbolag eller juridiska rådgivare inför eller i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att vi ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen,
  • eventuella nätverksföretag eller annan som anlitas av er eller nätverksföretag i syfte att kontrollera våra eventuell krav på opartiskhet och självständighet samt utföra kvalitetskontroller och övriga risk management åtgärder, och
  • eventuella nätverksföretag eller annan som anlitas av oss eller nätverksföretag i administrativt syfte (såsom internredovisning, finansiell rapportering, nyttjande av IT-tjänster och/eller för att utföra administrativa stödtjänster).

Om Tjänsten avser rådgivning som innebär att en skatteförmån uppnås genom ett gränsöverskridande arrangemang, får ni lämna information till annan rådgivare, Skatteverket eller utländsk skattemyndighet om hur en skatteförmån kan uppnås genom det arrangemanget. Ni är skyldig att informera oss om en annan rådgivare har fått tillgång till innehållet i sådan rådgivning samt att, med undantag för Skatteverket eller en utländsk skattemyndighet, informera samtliga personer som fått tillgång till innehållet i rådgivningen att de inte får förlita sig på det utan att först ha inhämtat vårt skriftliga godkännande.

Meddelanden

Reklamationer, uppsägningar och andra meddelanden avseende Tjänsteavtalets tillämpning samt adressändringar ska översändas genom e-post till Parternas senast angivna adresser. 

Elektronisk kommunikation

Elektronisk överföring av information mellan Parterna kan inte garanteras vara säker eller fri från virus eller fel, och följaktligen kan sådan information obehörigen fångas upp, förvanskas, förloras, förstöras, försenas, komma fram i ofullständigt skick, skadas på något annat sätt eller vara riskabel att använda av någon annan anledning.

Parterna är medvetna om att system och rutiner inte kan garantera att överföringar inte kommer att utsättas för risker, men båda Parter samtycker till att använda kommersiellt rimliga metoder för viruskontroll eller sekretess innan information skickas elektroniskt. Parterna accepterar dessa risker och godkänner elektronisk kommunikation dem emellan.

Nyttjanderätt till resultat

Ni har inte rätt att till tredje man sprida eller låta tredje man använda sig av eller förlita sig på material som tillhandahålls av oss inom ramen för Tjänsten, till exempel slut och delrapporter, men även övrigt material, som tas fram för Tjänsten (”Resultatet”), i vidare mån än vad som följer av Tjänsteavtalet.

Vi får utan begränsning i tid och rum återanvända eller nyttja innehållet i Resultatet av Tjänsten i andra uppdrag, förutsatt att åtagandena kopplat till Tystnadsplikt i detta Avtal inte åsidosätts.

Undantag av nyttjanderätt

Detta gäller inte när Resultatet utgör räkenskapsinformation.

Immateriella rättigheter

Vi behåller äganderätten till alla immateriella rättigheter, såväl sådana som ni innehar före Tjänsten som sådana som utvecklas under Tjänstens gång. Ni får dock använda er av immateriella rättigheter ägda eller utvecklade av oss för att kunna tillgodogöra er Resultatet av Tjänsten, men inte i vidare mån än vad som följer av punkterna kopplat till Nyttjanderätt i detta Avtal.

Om Tjänsten omfattar eller berör immateriella rättigheter som ni innehar och som under Tjänstens gång modifieras eller utvecklas genom insatser från oss, behåller ni äganderätten till dessa rättigheter fullt ut. Ni får dock – om inte något annat avtalas i Tjänsteavtalet – återanvända eller nyttja den kunskap och know-how som vi genom våra insatser tillfört er, förutsatt att åtagandena i avsnitt Tystnadsplikt i detta Avtal inte åsidosätts.

Ingendera Part får använda den andra Partens varumärken, logotyp eller andra kännetecken utan uttryckligt och skriftligt samtycke.

Det är tillåtet för oss att under avtalstiden ta andra uppdrag för företag som bedriver verksamhet som direkt eller indirekt konkurrerar med er verksamhet.

Vi ansvarar inte för omständigheter utanför vår kontroll.

Vi ansvarar inte för förlust eller skada som ni kan komma att drabbas av om våra möjligheter att uppfylla Avtalet har förhindrats eller väsentligen försvårats av omständigheter som vi eller vår leverantör inte rimligen kunnat kontrollera eller förvänta sig.

Exempel på sådant kan vara arbetskonflikt, krig, uppror eller upplopp, pandemi eller epidemi, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, lockout eller annan arbetskonflikt, jordbävning, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller vattenskada, allmän varuknapphet eller knapphet i fråga om transportmedel, lagstiftning eller myndighetsrestriktioner eller störningar i IT-, tele eller eldistributionen eller någon annan liknande omständighet som inte kunnat förutses.

Vid tvist

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC (Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut) med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Part är bunden av sekretess på sådant sätt att ingen information avseende skiljeförfarandet skall delges utomstående och att informationen om Parts förhållanden som lämnas under skiljeförfarandet endast får användas av den andre Parten inom ramen för det aktuella skiljeförfarandet.

Tillämplig lag

Rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal bestäms av svensk lag.

Rulla till toppen